Word donateur // Become donor

English follows Dutch

Dankzij de hulp van donateurs kan Vluchtelingen in de Knel haar werk blijven doen en kunnen we vluchtelingen helpen mens te blijven in veelal onmenselijke onzekerheid.

Stichting Vluchtelingen in de Knel is een ANBI-erkende goede doelen organisatie. Dit betekent dat uw (periodieke) gift aan onze stichting fiscaal aftrekbaar is.

Een periodieke schenking heeft grotere voordelen dan een gewone gift. Zo is een gewone gift alleen aftrekbaar als het bedrag tussen de 1 en 10 procent van uw verzamelinkomen beslaat. Bij een periodieke schenking gelden deze grenzen niet. Ook kunt u het bedrag bij een periodieke schenking verspreiden over meerdere jaren en kan uw fiscale voordeel oplopen tot 52 procent. Lees er hieronder meer over.

Thanks to the help of donors, Vluchtelingen in de Knel can continue to do its work and we can help refugees to remain human in mostly inhuman insecurity.

Stichting Vluchtelingen in de Knel is an ANBI-recognized charity organization. This means that your (periodic) gift to our foundation is tax deductible.

A periodic gift has greater benefits than a regular donation. For example, an ordinary gift is only deductible if the amount is between 1 and 10 percent of your aggregate income. These limits do not apply to a periodic donation. You can also spread the amount with a periodic donation over several years and your tax benefit can increase to 52 percent. Read more below.

Eenmalige donatie

Maak uw donatie over op rekeningnummer NL 72 RABO 0170025306 ten name van Vluchtelingen in de Knel te Eindhoven. Om snel en gemakkelijk een donatie te doen kunt u ook hier de online donatiemodule gebruiken.

One-time donation

Transfer your donation to account number NL 72 RABO 0170025306 in the name of Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven. To make a donation quickly and easily, you can also use the online donation module here.

Periodieke gift

De kenmerken van periodiek schenken zijn:
– Uw fiscale voordeel kan oplopen tot 52 procent!
– Het is niet meer verplicht op de afspraken vast te leggen in een notariële akte; voortaan worden deze eenvoudig vastgelegd in een schenkingsovereenkomst ‘periodieke schenking in geld’.
– Schenking in de vorm van een jaarlijks gelijkblijvende donatie gedurende minimaal vijf jaar;
– U kunt ervoor kiezen om ook deze belastingbesparing te schenken;
– Er geldt geen minimum of maximum voor het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting mag aftrekken.

Periodic gift

The characteristics of periodic donation are:

– Your tax benefit can go up to 52 percent!
– It is no longer mandatory to record the agreements in a notarial deed; from now on, these are simply recorded in a donation agreement ‘periodic donation in money’.
– Donation in the form of an annual donation for at least five years;
– You can choose to also pay this tax saving;
– There is no minimum or maximum for the amount that you may deduct from your income tax.

Giftenaftrek berekenen

Hier kunt u uw giftenaftrek berekenen.
Meer informatie over periodieke giften vindt u hier.

Calculate gift deductions

Here you can calculate your donation deduction.
More information about periodic donations can be found here.

Nalaten

Natuurlijk denkt u bij uw testament eerst aan uw dierbaren en verwanten. Maar als u het werk van Vluchtelingen in de Knel belangrijk vindt, kunt u óók voor vluchtelingen iets doen. Dat kan door Vluchtelingen in de Knel in uw testament op te nemen.

To Bequeath

Of course, in your will you first think of your loved ones and relatives. But if you find the work of Vluchtelingen in de Knel important, you can also do something for refugees. This can be done by including Vluchtelingen in de Knel in your will.

Contact met onze administratieve afdeling

Neem voor vragen over schenken of nalaten aan Vluchtelingen in de Knel gerust contact met ons op via info@vluchtelingenindeknel.nl of 040 256 95 17. We kunnen dan eventueel een persoonlijk gesprek met u inplannen.

Contact with our administrative department

If you have any questions about donations or bequeathing to the Vluchtelingen in de Knel, please contact us via info@vluchtelingenindeknel.nl or +31 (0) 40 256 95 17. We can then arrange a personal meeting with you.

Bedankt!

Als donateur van Vluchtelingen in de Knel houden wij u graag op de hoogte van onze activiteiten. Vier maal per jaar ontvangt u een nieuwsbrief. En tussentijds kunt u natuurlijk altijd deze website bezoeken om op de hoogte te blijven.

Bent u al donateur? Dan bedanken wij u enorm voor uw steun en vertrouwen. Misschien kent u mensen die ook donateur van Vluchtelingen in de Knel willen worden? In uw familie- of vriendenkring of netwerk? Dan hopen wij van harte dat u ze op het werk van Vluchtelingen in de Knel opmerkzaam maakt.

Thank you!

As a donor of Vluchtelingen in de Knel we like to keep you informed of our activities. You will receive a newsletter four times a year. And in the meantime you can of course always visit this website to keep up to date.

Are you already a donor? We would like to thank you for your support and trust. Maybe you know people who also want to become a donor to Vluchtelingen in de Knel? In your family or circle of friends or network? Then we sincerely hope that you make them aware of the work of Vluchtelingen in de Knel.