Ik heb hulp nodig bij het doen van aangifte tegen een misdrijf // I want to report a crime to the police and I need help doing this

Stichting Vluchtelingen in de Knel vindt toegang tot het Nederlandse rechtssysteem een belangrijk basisrecht voor iedereen. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om aangifte te doen als een persoon slachtoffer of getuige is van een misdrijf. Onze stichting begeleidt daarom afgewezen vluchtelingen bij het doen van ‘veilige aangifte’.

Stichting Vluchtelingen in de Knel believes access to the Dutch legal system is an important basic right for everyone. An example of this is the possibility to make a declaration when a person is a victim or a witness of a crime. Our foundation therefore guides rejected refugees in making ‘safe declarations’.

Wat is ‘veilige aangifte’?

Veel mensen die zonder geldige legitimatiepapieren in Nederland verblijven en die getuige zijn geweest of slachtoffer zijn geworden van een (ernstig) misdrijf durven niet naar de politie te gaan. Zij zijn vaak bang om onmiddellijk aan de vreemdelingenpolitie te worden overgedragen. Gevolg daarvan kan zijn dat ze in vreemdelingenbewaring worden genomen, anderszins worden vastgehouden of meteen het land worden uitgezet.

Dit is niet alleen een onwenselijke situatie vanuit humanitair oogpunt; het tast ook een fundamenteel recht van ieder mens aan, namelijk om aangifte te kunnen doen van strafbare feiten zonder dat dit voor de aangever ongewenste consequenties met zich draagt. Het recht om aangifte te doen als slachtoffer of getuige van een strafbaar feit is een basisvoorwaarde voor de rechtshandhaving.  Dit fundamentele recht is zowel verankerd in de nationale wetgeving als in internationale verdragen en resoluties.

In 2014 heeft Vluchtelingen in de Knel in overleg met de gemeente Eindhoven een onderzoek laten uitvoeren door onder andere professor van Kalmthout. Hier is het ‘Rapport Veilige Aangifte Ongedocumenteerden’ uit voortgekomen.

Vluchtelingen in de Knel helpt cliënten met het doen van aangifte bij de (Eindhovense) politie en/of andere politieteams. Cliënten kunnen dan een ‘veilige aangifte’ doen, zonder bang te zijn om in bewaring genomen te worden. Indien de cliënt dit wenst en de omstandigheden dit toelaten, kan een medewerker van Vluchtelingen in de Knel hen begeleiden naar het gesprek bij de politie.

What is ‘safe declaration’?

Many people who reside in the Netherlands without valid identity papers and who have witnessed or become victims of a (serious) crime do not dare to go to the police. They are often afraid to be immediately transferred to the aliens police. Consequence may be that they are taken into custody, otherwise detained or immediately expelled from the country.

This is not only an undesirable situation from a humanitarian point of view; it also affects a fundamental right of every human being, namely to be able to report criminal offenses without it being an undesirable consequences for the declarant. The right to make a declaration as a victim or witness of a criminal offense is a basic condition for law enforcement. This fundamental right is enshrined both in national legislation and in international treaties and resolutions.

In 2014, Vluchtelingen in de Knel, in consultation with the municipality of Eindhoven, commissioned a study by Professor van Kalmthout. This is the result of the ‘Report Safe Declaration Undocumented’. Vluchtelingen in de Knel helps clients with filing a report with the (Eindhoven) police and / or other police teams. Clients can then make a ‘safe declaration’ without fear of being taken into custody. If the client so wishes and the circumstances permit, an employee of Vluchtelingen in de Knel can accompany them to the interview with the police.

Hulp nodig bij het doen van aangifte?

Bent u of kent u iemand die hulp nodig heeft bij het doen van ‘veilige aangifte’? Of wilt u hier meer informatie over? Stuur dan een mail naar info@vluchtelingenindeknel.nl of bel naar 040-251 27 38. Leg hierbij uit wat uw situatie is en waar u hulp bij nodig heeft. Ons team bekijkt of wij u kunnen helpen.

Need help in making a declaration?

Are you or do you know someone who needs help in making ‘safe declaration’? Or would you like more information about this? Send an email to info@vluchtelingenindeknel.nl or call 040-251 27 38. Explain here what your situation is and what you need help with. Our team will see if we can help you.