Ik heb sociaal-juridische begeleiding nodig // I need social and legal support

English follows Dutch

Vluchtelingen in de Knel bekijkt per persoon op welk vlak er hulp geboden kan worden. Dat gebeurt door een zorgvuldige intake zodra een nieuwe cliënt zich meldt. Daarna wordt bekeken of. en zo ja waarmee, ons team de cliënt kan helpen.

De sociaal-juridische begeleiding vanuit Vluchtelingen in de Knel varieert van korte trajecten waarbij toegang tot basisrechten centraal staat tot langdurige intensieve sociaal-juridische begeleiding.

Vluchtelingen in de Knel looks at the level of assistance that may be given for each person. This is done through careful intake as soon as a new client reports. Then it is examined whether or not, and if yes, how much to what extent, our client can help the client. 

Korte begeleidingstrajecten

Bij een kort traject kunt u bijvoorbeeld denken aan:
– hulp bij de erkenning van een kind;
– toegang tot (specialistische) gezondheidszorg (lees hier meer over medische hulp);
– toegang tot onderwijs voor kinderen;
– het doen van aangifte van een misdrijf (lees hier meer over het doen van ‘veilige aangifte’);
– etc.

Short guidance trajectories

With a short guidance trajectories you may mean:
– Assistance regarding the recognition of a child from (a) parent(s) without papers;

– Access to (specialized) health care (read more about medical assistance here);
– Access to education for undocumented children;
– Reporting a crime (read more about doing ‘safe declaration’ here);
– etc. 

Intensieve begeleidingstrajecten

De intensieve sociaal-juridische begeleiding van Vluchtelingen in de Knel is er steeds op gericht om te werken aan toekomstperspectief: legaal verblijf, vrijwillige terugkeer of doormigratie. Een deel van de intensieve sociaal-juridische begeleiding vindt plaats in het kader van een gemeentelijk project, zoals het ex-ama project, het rechtmatigenproject en het BBBB-project (bed, bad, brood, begeleiding).

Voor sommige cliënten is legaal verblijf, vrijwillige terugkeer of doormigratie geen mogelijkheid of optie. Als cliënten een leven in de illegaliteit verkiezen, leggen wij hen uit wat de risico’s en moeilijkheden van die keuze zijn. Vluchtelingen in de Knel blijft hen helpen met het waarborgen van hun basisrechten.

Intensive guidance programs

The intensive social-legal support of Vluchtelingen in de Knel is Always focused on working on future prospects: legal residence, voluntary return or migration. Part of the intensive social-legal counseling takes place within the framework of a municipal project, such as the ex-ama project, the legitimate project and the BBBB project (bed, bath, bread and supervision). 

For some clients, legal residence, voluntary return or being transfered to another country is neither a possibility nor an option. If the client prefers a life in illegality, we expain him/her the risks and difficulties of that choice. Vluchtelingen in de Knel will continue to help him/her to guarantee his/her basic rights. 

Sociaal-juridische begeleiding aanvragen

Stuur een mail naar info@vluchtelingenindeknel.nl of bel naar 040-251 27 38 als u sociaal-juridische begeleiding aan wilt vragen.

Leg hierbij uit wat uw situatie is en waar u hulp bij nodig heeft. Ons team bekijkt of wij u kunnen helpen of dat we u moeten doorverwijzen. Voordat we u kunnen helpen zal eerst een intake plaatsvinden om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet en of Vluchtelingen in de Knel de aangewezen organisatie is om u te helpen. Als u naast sociaal-juridische begeleiding ook opvang wilt vragen, doe dan een opvangaanvraag.

Applying for social-legal counseling

Send an e-mail to info@vluchtelingenindeknel.nl or call 040-251 27 38 if you want to request social-legal guidance.

Explain what your situation is and what kind of help you need. Our team will see if we can help you or if we should refer you. Before we can help you, an intake will first take place to see if you meet the conditions and whether Vluchtelingen in de Knel is the right organization to help you. If, beside social-legal counseling, you also want to ask for shelter, please file a shelter request (find information about doing a shelter request here).