Ik heb medische zorg nodig // I need medical care

English follows Dutch

Onze cliënten kunnen zich vanwege hun verblijfsrechtelijke positie in Nederland niet verzekeren tegen ziektekosten. Omdat zij niet mogen werken en geen recht hebben op overheidsuitkeringen, zijn ze financieel niet daadkrachtig om zelf de nodige medische zorg te betalen. Voor hen bemiddelen we zodat zij toch de medisch noodzakelijke zorg kunnen krijgen waar ze volgens de Nederlandse wet recht op hebben.

Our clients can not register themselves for health insurance because of their legal status in the Netherlands. Because they are not allowed to work and are not entitled to government benefits, they are financially incapable of paying for the necessary medical care themselves. We mediate for them so that they can receive the necessary medical care they are entitled to according to Dutch law.

Informatie over zorg aan onverzekerbare vreemdelingen

De vergoedingen voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelingen lopen via het CAK. De zorgverlener, bijvoorbeeld een huisarts of specialist, kan via het CAK (een gedeelte van) de gemaakte kosten vergoed krijgen.

Wanneer je te maken krijgt met ziekenhuizen, apotheken en andere specialistische behandelingen, kan de onverzekerbare vreemdeling slechts bij de gecontracteerde instellingen terecht. Hier vind je een lijst van gecontracteerde ziekenhuizen. Dit is de lijst van gecontracteerde apotheken. Instelling die niet gecontracteerd zijn hebben wel de mogelijkheid om een contract af te sluiten.

Je kunt zelf kiezen naar welke huisarts je gaat. Zorgverleners zijn VERPLICHT om onverzekerbare vreemdelingen medisch noodzakelijke zorg te verlenen!

Alleen vreemdelingen die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijven en niemand hebben die voor hen garant staat (bijvoorbeeld na het verlopen van een toeristenvisum) kunnen op deze regeling een beroep doen. Vluchtelingen in de Knel controleert of haar cliënten aan deze – en andere – voorwaarden voldoen.

Bezoek de website van het CAK voor meer informatie en declaratieformulieren.

Information about care for foreign nationals without residence and insurance

The reimbursements for necessary medical care for foreign nationals who are not insured because of their legal situation are channeled through the CAK. The Healthcare provider, for example a general practitioner or specialist, can be reimbursed (part of) their costs incurred through the CAK. 

Only contracted hospitals and pharmacies can get reimbursed by the CAK. You can find a list of contracted hospitals here and a list of contracted pharmacies here. Organizations that do not have a contract with the CAK yet, are able to get one by contacting the CAK.

You can go to any general practitioner. Healthcare providers are OBLIGATED to give medically necessary care to foreign nationals without residence and Insurance. 

Only foreign nationals who reside in the Netherlands without a valid residence permit AND wo do not have anyone who signed to guarantee them (eg after the expiry of a tourist visa) can appeal to this scheme. Vluchtelingen in de Knel checks whether its clients meet these and other conditions.

Visit the CAK website for more information and claim forms. 

Medische zorg nodig?

Stuur een mail naar info@vluchtelingenindeknel.nl of bel naar 040-251 27 38 als u medische zorg nodig heeft of meer informatie wilt hebben over medische zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

Leg hierbij uit wat uw situatie is en waar u hulp bij nodig heeft. Ons team bekijkt of wij u kunnen helpen of dat we u moeten doorverwijzen. Voordat we u kunnen helpen met medische bemiddeling zal eerst een intake plaatsvinden om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet en of Vluchtelingen in de Knel de aangewezen organisatie is om u te helpen. Als u naast medische zorg ook opvang en sociaal-juridische begeleiding wilt vragen, doe dan een opvangaanvraag.

Need medical help?

Send an e-mail to info@vluchtelingenindeknel.nl or call 040-251 27 38 if you need medical care or want more information about medical care for uninsured foreign nationals.

Explain your situation and what kind of help you need. Our team will see if we can help you or that we should refer you. Before we can help you with medical mediation, an intake will first take place to see if you meet the conditions and whether Vluchtelingen in de Knel is the right organization to help you. Other than medical care, if you want to request for shelter / care and social-legal counseling, please apply for a shelter request