Ik wil graag studeren // I would like to study

English follows Dutch

We willen hoger onderwijs graag toegankelijker maken voor afgewezen vluchtelingen.
Daarom hebben we het ‘Zuster Bets Budget’ in leven geroepen.

Lees verder voor alle informatie over dit bijzondere budget.
Het inschrijfformulier vind je hier.

Wat is het?
Het Zuster Bets Budget is bedoeld om onderwijs toegankelijker te maken voor afgewezen vluchtelingen in Nederland (zonder recht op overheidsopvang), door het bieden van begeleiding en financiële steun voor het volgen van een opleiding.

Waarom is het er?

Als iemand een opleiding kan volgen, dan draagt dat bij aan de persoonlijke ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Het vergroot iemands toekomstperspectief (waar ook ter wereld dat ligt) en het vergroot tevens de mate waarin iemand kan bijdragen aan een maatschappij. Afgewezen vluchtelingen onderwijs ontzeggen is kapitaalvernietiging en verlies van potentieel.

Vluchtelingen in de Knel heeft daarom het Zuster Bets-Budget in het leven geroepen, waarmee onderwijs toegankelijker gemaakt wordt voor hen voor wie dat nu niet bereikbaar is.

Hoe kan ik bijdragen aan het Zuster Bets Budget?

Door een donatie te storten op rekeningnummer NL70RBRB0853160430 t.n.v. Stg. Vluchtelingen in de Knel te Eindhoven, o.v.v. donatie aan het Zuster Bets Budget.

Mocht je werkzaam zijn in het onderwijs in de regio Eindhoven en mee willen werken aan een versoepeling van aanmelding van ongedocumenteerde leerlingen/studenten bij uw onderwijsinstelling, dan kunt u contact opnemen met Lenie Scholten, telefoonnummer 040-2569517 of email leniescholten@vluchtelingenindeknel.nl.

Wie kan gebruik maken van het Zuster Bets Budget?

Je kan je aanmelden voor het Zuster Bets Budget als je sterk gemotiveerd bent om onderwijs te volgen en als je voldoet aan de volgende voorwaarde:

– Je hebt bescherming gevraagd in Nederland (asiel of slachtoffer mensenhandel) en je bent bereid om benodigde stukken uit je dossier te overleggen;

– Je hebt geen recht meer op overheidsopvang/ opvang in een AZC;

– Je bent woonachtig in Eindhoven of directe omgeving, of je bent bereid om daar te gaan wonen;

– Je gaat onderwijs volgen aan een reguliere onderwijsinstelling in Eindhoven of directe omgeving en je bent in een situatie dat je je ook daadwerkelijk kunt inschrijven voor deze opleiding. Het gaat hierbij om een volwaardige opleiding bij een reguliere onderwijsinstelling of om voorschoolse educatie (peuterspeelzaal, mits dit op advies van een arts is). Als je een cursus of training wilt gaan volgen, kun je helaas geen gebruik maken van het Zuster Bets Budget;

– Je bent sterk gemotiveerd om onderwijs te volgen;

– Je hebt geen andere mogelijkheid om (voldoende) financiering te krijgen voor de opleiding die je wilt volgen.

Vanaf 18 jaar:

– Je bent bereid om elke 6 maanden je studieresultaten met Vluchtelingen in de Knel te delen en je bent akkoord dat Vluchtelingen in de Knel contact onderhoudt met je onderwijsinstelling over je voortgang. Er wordt verwacht dat je in het studiejaar waarin je ondersteuning ontvangt, ten minste de helft van de maximaal te behalen vakken of studiepunten met een voldoende resultaat afrond.

– Je bent bereid om gedurende de periode van ondersteuning vanuit het Zuster Bets Budget ook begeleiding van Vluchtelingen in de Knel te accepteren, gericht op het toewerken naar een duurzaam toekomstperspectief (deelname training Toekomstperspectief en individuele gesprekken). Dit ter voorbereiding op de periode na het afronden van de opleiding. Hoe deze begeleiding er precies uit zal zien, hangt af van je situatie.

Er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd, omdat Vluchtelingen in de Knel uit gaat van het principe “een leven lang leren”.

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelden uiterlijk 1 februari (voor het schooljaar dat in september begint) bij Vluchtelingen in de Knel. Dit in verband met de uiterlijke aanmelddata bij onderwijsinstellingen.

Aanmelden voor het Zuster Bets Budget kan door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen. Je kunt deze vinden op de website van Vluchtelingen in de Knel. Alleen volledig en op tijd ingediende aanmeldingen, in het Nederlands of Engels, worden in behandeling genomen. Je ontvangt een bevestiging als je aanmelding ontvangen is.

Je aanmelding wordt doorgestuurd naar een selectiecommissie. De selectiecommissie beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Bij meerdere kandidaten, die allen voldoen aan de voorwaarden, en bij gelijke geschiktheid, wordt er gekeken of er voldoende budget is voor alle aangemelde kandidaten. Indien er niet voldoende budget is, dan ligt de prioriteit bij de continuering voor deelnemers die al eerder steun kregen vanuit het Zuster Bets Budget. Daarnaast kan er nog een selectie worden gemaakt door de commissie, waarbij motivatie doorslaggevend is. Het kan zijn dat de selectiecommissie je uitnodigt voor een persoonlijk gesprek, als onderdeel van de selectieprocedure.  Een eventuele toekenning voor steun vanuit het Zuster Bets Budget is geldig voor één schooljaar.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding, ook voor opvolgende jaren, na eerdere toekenning. Elk schooljaar wordt de aanmelding opnieuw beoordeeld.

Wanneer vervalt ondersteuning uit het Zuster Bets Budget?

De ondersteuning vanuit het Zuster Bets Budget zal vervallen:

– Na afronding van de opleiding.

– Indien de kosten op een andere manier betaald kunnen worden.

– Als je weer recht krijgt op overheidsopvang (en er andere middelen zijn om je studiekosten te betalen).

– Bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor Nederland.

– Indien er minder dan de helft van de maximaal te behalen vakken of studiepunten met een voldoende resultaat worden afgerond.

– Bij ernstige studievertraging zonder overmacht.

– Indien de deelnemer niet meer voldoet aan de voorwaarden voor deelname, waarvoor hij/zij heeft getekend bij aanmelding.


Vluchtelingen in de Knel behoudt het recht om de ondersteuning te beëindigen bij bijzondere, onvoorzienbare omstandigheden, om andere redenen dan hierboven genoemd.

Waar komen de financiën vandaan?

Vluchtelingen in de Knel werft actief fondsen voor het Zuster Bets Budget, los van de stichtingbrede fondsenwerving. Ieder jaar wordt bepaald hoe hoog het budget voor het volgende studiejaar is en hoe veel mensen er ondersteund kunnen worden vanuit het budget.

Hoe is het Zuster Bets Budget ontstaan?

Zuster Bets Verbakel is één van de mede-oprichters van Stichting Vluchtelingen in de Knel. Jarenlang heeft zij zich, samen met haar medezusters en medebewoners, ingezet voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Haar hart gaat uit naar jonge mensen, die zich willen ontwikkelen. In november 2016 verhuisde zuster Bets samen met haar medezusters naar Schijndel. Tijdens het afscheid heeft Vluchtelingen in de Knel bekend gemaakt dat zij ter ere van al het goede werk dat de zusters en hun medebewoners hebben gedaan, het Zuster Bets Budget opricht. Hiermee wil Vluchtelingen in de Knel het werk van de zusters en hun medebewoners voor de persoonlijke ontwikkeling van afgewezen vluchtelingen voortzetten.

I would like to study

We want to make higher education more accessible to those refugees who have been rejected their stay. That’s why we created the ‘Sister Bets Budget’.

Read on for all information about this special budget.

You can find the registration form here.

What is it?

The Sister Bets Budget is intended to make education more accessible to the refused refugees in the Netherlands (without the right to government care), by offering guidance and financial support for following a course.

Why is it there?

If someone can follow a course, it contributes to personal development and self-reliance. It increases someone’s future prospect (wherever in the world it is) and it also increases the extent to which someone can contribute to a society. Denying rejected refugees education is a capital destruction and loss of potential.

Vluchtelingen in De Knel have therefore set up the Sister Bets Budget, which makes education more accessible to those for whom it is now unavailable.

How can I contribute to the Sister Bets Budget?

By depositing a donation on account number NL70RBRB0853160430 t.n.v. Stg. Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven, o.v.v. donation to the Sister Bets Budget.

If you are working in the education sector in the Eindhoven region and want to work on easing or simplifying the of registration of undocumented pupils / students at your educational institution, you may contact Lenie Scholten, telephone number 040-2569517 or email leniescholten@vluchtelingenindeknel.nl

Who can use the Sister Bets Budget?
You can apply for the Sister Bets Budget if you are strongly motivated to follow education and if you meet the following condition:

– You have requested for protection in the Netherlands (asylum or a victim of human trafficking ) and you are prepared to submit the necessary documents from your file;
– You no longer have the right to receive government assistance / shelter in an AZC;
– You are living in Eindhoven or in the immediate vicinity, or you are prepared to live there;
-You are going to attend study programs at a regular educational institution in Eindhoven or in the immediate vicinity and you are in a situation where you can actually enroll for this program. This concerns a full-fledged study program at a regular educational institution or preschool education (playgroup, if this is what the doctor has adviced ). If you want to follow a course or training, you can unfortunately not use the Sister Bets Budget;
– You are strongly motivated to follow education;
– You have no other option to receive (sufficient) funding for the study program you want to follow.
From 18 years:
– You are prepared to share your study results with Vluchtelingen in de Knel every 6 months and you agree that Vluchtelingen in de Knel maintains contact with your educational institution about your progress. It is expected that in the academic year in which you receive support, you will complete at least half of the maximum courses or study points to be obtained with a satisfactory result.

You are prepared to accept support from Vluchtelingen in de Knel during the period of support from the Sister Bets Budget, aimed at working towards a sustainable future perspective (participation in training for Future Perspective and individual interviews). This in preparation for the period after completing the training. How this guidance will look exactly depends on your situation.
No age limit is used, because Vluchtelingen in de Knel is based on the principle “lifelong learning”.
How can I apply?
>Register not later than 1 February (before the school year that starts in September) with Vluchtelingen in de Knel. This in connection with the registration dates at educational institutions.
You can register for the Sister Bets Budget by filling in and sending in the registration form. You can find these on the website of Vluchtelingen in de Knel. Only fully and timely submitted applications, in Dutch or English, will be processed. You will receive a confirmation when your registration has been received.
Your application will be forwarded to a selection committee. The selection committee assesses whether you meet the conditions for participation. In case of several candidates, who all meet the conditions, and with equal suitability, it is checked whether there is sufficient budget for all registered candidates. If there is not enough budget, then the priority is the continuation for participants who have already received support from the Sister Bets Budget. In addition, a selection can be made by the committee, where motivation is decisive. It may be that the selection committee invites you for a personal meeting as part of the selection procedure. Any grant for support from the Sister Bets Budget is valid for one school year.The participant is responsible for the registration, also for subsequent years, after earlier allocation. The registration is reassessed every school year.

When does support from the Sister Bets Budget expire?

The support from the Sister Bets Budget will expire:

– After completion of the training.
– If the costs can be paid in another way.
– If you are entitled to government assistance again (and there are other means to pay your study costs).
– When obtaining a residence permit for the Netherlands.
– If less than half of the maximum courses or study points to be obtained are completed with a satisfactory result.
– In case of severe study delay without major reasons.
If the participant no longer meets the conditions for participation, for which he / she signed at registration.

Vluchtelingen in de Knel reserves the right to terminate the support in exceptional, unforeseeable circumstances, for reasons other than those mentioned above.

Where do the finances come from?

Vluchtelingen in De Knel actively raise funds for the Sister Bets Budget, other than the foundation-wide fundraising. Each year it is determined how high the budget for the next academic year is and how many people can be supported from the budget.

>How was the Sister Bets Budget formed?

>Sister Bets Verbakel is one of the co-founders of Stichting Vluchtelingen in de Knel. For years she has worked with her fellow sisters and co-residents for undocumented refugees. Her heart goes out to young people who want to develop. In November 2016, Sister Bets and her fellow sisters moved to Schijndel. During the farewell, Vluchtelingen in de Knel has announced that in honor of all the good work that the sisters and their fellow residents have done, they set up the Sister Bets Budget. With this, Vluchtelingen in de Knel wants to continue the work of the sisters and their fellow residents for the personal development of rejected refugees.