Ik heb opvang nodig // I need shelter

English follows Dutch

Wie kan om opvang vragen?

Afgewezen vluchtelingen in Nederland die geen recht (meer) hebben op overheidsvoorzieningen kunnen een opvangaanvraag doen bij Vluchtelingen in de Knel.

Gezinnen met minderjarige kinderen kunnen wij helaas niet opvangen omdat zij op een gezinslocatie van COA mogen verblijven. Ook opvangaanvragen van Dublin-claimanten kunnen we niet in behandeling nemen, aangezien een andere Europese lidstaat voor hun opvang verantwoordelijk is.

Wij kunnen beide groepen soms wel op andere manieren ondersteunen als er sprake is van een uitzonderlijke of schrijnende situatie.

Refused refugees in the Netherlands who are no longer entitled to government provision can request for shelter from the organisation Vluchtelingen in de Knel.

Unfortunately, we can not accommodate families with minor children because they are allowed to stay at a COA family location. We cannot also handle shelter requests from Dublin claimants, since another European member state is responsible for the reception. 

We can sometimes support both these groups in other ways if there is an exceptional or distressing situation 

Hoe kan ik opvang vragen?

Als u opvang en/of juridische hulp nodig heeft, moeten wij eerst uw dossier bestuderen en bespreken. De mogelijkheid tot ondersteuning hangt onder andere af van juridisch perspectief. Daarvoor hebben we uw documenten nodig.

We adviseren u dringend om voor het doen van een opvangaanvraag niet persoonlijk bij ons langs te komen. Bel ons eerst via 040-2569517 en vertel dat u een opvangaanvraag wilt doen. Stuur vervolgens onderstaande documenten naar opvangaanvraag@vluchtelingenindeknel.nl, of stuur ze per post naar Stichting Vluchtelingen in de Knel, Hoogstraat 301B, 5654 NB Eindhoven.

How can I request for shelter?

If you need shelter and / or legal assistance, we must first study and discuss your file. The possibility of support depends, among other things, on legal perspective. For that we need your documents.

We stongly advise you not to come to our office personally for making a request for shelter. Call us first at 040-2569517 and let us know thatyou want to make a request for shelter. Send the following documents to opvangaanvraag@vluchtelingenindeknel.nl, or send them by mail to Stichting Vluchtelingen in de Knel, Hoogstraat 301B, 5654 NB Eindhoven. 

Noodzakelijke documenten:
– Eerste gehoor van IND;
– Nader gehoor van IND;
– Voornemen van IND;
– Zienswijze van cliënt;
– Beschikking van IND;
– Uitspraak van de rechtbank in beroep;

Aanvullende documenten (indien deze op u van toepassing zijn, stuur ze dan ook mee):
– Uitspraak van de rechtbank in hoger beroep;
– Informatie over uw medische situatie;
– ID documenten die in uw bezit zijn;
– Nieuwe documenten en bewijzen voor een herhaalde asielaanvraag of andere aanvraag tot verblijf.

Pas als alle noodzakelijke documenten in ons bezit zijn nemen wij uw aanvraag in behandeling. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze aan te leveren. U kunt bijvoorbeeld uw advocaat of Vluchtelingenwerk vragen uw juridisch dossier naar ons op te sturen. Op het moment dat uw volledige dossier in ons bezit is, duurt het zo’n twee tot drie weken totdat we u kunnen informeren of we u kunnen helpen of niet.

Let op: Afgewezen vluchtelingen wiens laatste AZC ofwel AZC Eindhoven ofwel AZC Budel-Cranendonk was, volgen een andere procedure omdat zij (SOMS) onder de BBB- en nachtopvangregeling van de gemeente Eindhoven vallen. Was uw laatste AZC het AZC Eindhoven of AZC Budel-Cranendonk? Vermeld dit dan als u contact met ons opneemt.

Necessary documents (you will find the Dutch names for these documents in the Dutch text):
– First hearing by IND (interview);
– Second hearing by IND (interview);
– IND’s intention;
– Client’s view / response to IND’s intention;
– IND’s decision;
– Judgement of the court in appeal.

Additional documents (if they are applicable to you, please also send them):
– Judgment of the court in higher appeal;
– Information about your medical situation;
– ID documents that are in your possession;
– New documents and/or facts for a repeated asylum application or other application asking for residence.

We will be able to process your application only when all necessary documents are in our possession. It is your own responsibility to deliver all the documents. You may ask your lawyer to send us your legal file or you may bring or e-mail them yourself. It will take about two to three weeks until we can inform you whether we can help you or not after your complete file is in our possession. 

Please note: Rejected refugees whose last AZC was either AZC Eindhoven (which has been closed now) or AZC Budel-Cranendonk are following a different procedure because they are (SOMETIMES) covered by the BBBB and night care scheme of the municipality of Eindhoven. Was your last AZC at AZC in Eindhoven or at AZC in Budel-Cranendonk? Mention this when you inform us. 

Wat als Vluchtelingen in de Knel mij geen opvang kan bieden?

Helaas kan Stichting Vluchtelingen in de Knel slechts een beperkt aantal mensen opvang en begeleiding bieden. We adviseren u dan ook om in de tussentijd te kijken naar verschillende hulporganisaties in de regio waar u verblijft. Een lijst met locaties voor noodopvang is te vinden op de website van Stichting Los. Als u elders opvang krijgt voordat u van ons uitsluitsel heeft gekregen, verzoeken wij u dit aan ons door te geven.

What if Vluchtelingen in de Knel cannot offer me shelter?

Unfortunately, Stichting Vluchtelingen in de Knel can only provide a limited number of people with support and guidance. We therefore advise you to look in the meantime for various other relief organizations in the region where you are staying at. A list with locations for emergency shelter can be found on the website of Stichting Los. If you receive shelter elsewhere before you have received our answer, we would appreciate if you inform us of this.